AKTUALNOŚCI arrow RADA SOŁECKA  
25.09.2017.
MENU WITRYNY
Subskrybcja

Wypełnij poniższy formularz jeśli chcesz otrzymywać
e-maile z informacjami o zmianach na stronie witrynie.


 

Dziś3
Wczoraj32
RADA SOŁECKA

Skład Rady Sołeckiej       

                                                 

Grażyna  Pawłowska (sołtys),           e-mail:  nieklonczyca@onet.eu                           
 1. Bartnicka Ewelina,
 2. Gaca Iwona,
 3. Gaca Józef,
 4. Kłaczyński Janusz,
 5. Krysztofik Andrzej,
 6. Manduk Helena,
 7. Manduk Magdalena,
 8. Pawłowski Dariusz,
 9. Szalwa Ireneusz.

 


             
 

I.   Organami sołectwa są:
 • Zebranie wiejskie,
 • Sołtys.

II.  Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa grupującym pełnoletnich mieszkańców sołectwa, stale zamieszkałych na jego terenie.

III. Sołtys  jest organem wykonawczym sołectwa.

IV. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.

V. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.

  


Do zadań sołectwa należy w szczególności:

 1. Udział w rozpatrywaniu istotnych spraw dla mieszkańców sołectwa.
 2. Kształtowanie zasad współżycia społecznego.
 3. Organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania.
 4. Tworzenie pomocy sąsiedzkiej.
 5. Prowadzenie gospodarki finansowej w ramach budżetu Gminy.


Do obowiązków sołtysa należy w szczególności:

 • organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych,
 • reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,
 • kierowanie realizacją uchwał zebrania wiejskiego i rady sołeckiej,
 • opiniowanie wniosków mieszkańców sołectwa kierowanych do organów Gminy,
 • zwoływanie zebrań wiejskich,
 • składanie informacji na zebraniach wiejskich,
 • kierowanie pracą rady sołeckiej,
 • uczestniczenie w naradach sołtysów zwoływanych okresowo przez burmistrza gminy,
 • zarządzanie i  korzystanie z mienia komunalnego oraz rozporządzania dochodami z tego źródła w zakresie określonym w statusie,
 • wykonywanie zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów,
 • prowadzenie dokumentacji z działalności sołectwa.Sołtys współdziała z radą sołecką i jej przewodniczy.
Rada sołecka ma charakter opiniodawczy i inicjujący.
Rada sołecka wydaje opinię w formie uchwały, którą podpisuje sołtys.
Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb.

Rada  Sołecka:

 • współdziała z sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa,
 • podejmuje inicjatywy dotyczące przeznaczenia środków finansowych na potrzeby sołectwa,
 • inicjuje działania społecznie użyteczne dla mieszkańców sołectwa.Swoje zadania sołectwo realizuje w szczególności poprzez:

 • podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa,
 • opiniowanie spraw należących do zakresu działań sołectwa,
 • występowanie z wnioskami do burmistrza gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa,
 • współprace z radnymi z okręgu obejmującego sołectwo w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa.Gospodarka finansowa sołectwa

 • sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy według zasad przyjętych w Urzędzie Gminy,
 • Rada Miejska ustala corocznie wysokość środków przeznaczonych do dyspozycji sołectwa,
 • sołectwo przekłada każdego roku propozycję planu finansowego w terminie i formie zgodnie z zasadami procedury uchwalania budżetu gminy,
 • środki finansowe sołectwa mogą być wydatkowane na cele określone odrębną uchwałą Rady Miejskiej,
 • przy zawieraniu umów, sporządzaniu zleceń i zamówień oraz przyznaniu zaliczki finansowej obowiązują zasady przyjęte w Urzędzie Gminy, na podstawie zarządzenia burmistrza gminy.Nadzór nad działalnością sołectwa:

 • działalność sołectwa kontroluje Rada Miasta poprzez powołaną Komisje Rewizyjną,
 • nadzór nad gospodarką finansową i sprawami organizacyjnymi sołectwa sprawuje burmistrz gminy, który kontroluje tę działalność przy pomocy Urzędu Gminy, na zasadach w nim obowiązujących,
 • Burmistrz gminy i wyznaczeni przez niego pracownicy mają prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania sołectwa. Mogą ponadto uczestniczyć w posiedzeniach organów sołectwa.
Sołectwu przekazuje się sprzęt wykazany w księdze inwentarzowej w Urzędzie Gminy w Policach.

 
Webdesign by Webmedie.dk Webdesign by Webmedie.dk